Els articles rebuts seran avaluats per dos especialistes externs designats pel consell assessor. La seua publicació estarà condicionada a la introducció de les observacions indicades en aquest procés, del qual els autors seran puntualment informats.

Els originals no sol·licitats pels seus autors no seran tornats.

The articles received will be reviewed by two external specialists, chosen by the journal advisory board. Their publication will depend on the incorporation of the remarks made during this process, of which the authors will be duly informed.

The originals will not be returned unless the authors so request.