NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

 1. Els treballs seran originals i inèdits. La temàtica versarà sobre les àrees d’Història, Geografia i Història de l’Art.
 2. Els treballs tindran una extensió màxima de 20 pàgines. Lletra Times New Roman, mida 12, justificat sense espaiat, amb sagnat de 1 cm. en la primera línia de cada paràgraf, interlineat simple, amb marge de 3 cm. en totes direccions i una distància d’1.25 cms des de la vora a l’encapçalament i al peu de pàgina. No s’admetran tipologies barrejades (arial, verdana, etc.). En cap cas s’admetran articles que superen les 20 pàgines.
 3. Al primer full hauran de figurar les següents dades: títol de l’article en castellà/català i anglès (en Times New Roman 14, majúscula, negreta i centrat), seguit del nom i cognoms de l’autor o autors (Versaletes, minúscula, mida 12 i centrat), institució a la qual pertanyen (Minúscula, mida 12 i centrat) i una adreça de correu electrònic de contacte. A continuació, amb un sagnat d’1 cm. a esquerra i dreta, un resum de 100/120 paraules, en la llengua de l’article i en anglés, a més de 4 o 5 paraules clau en les mateixes llengües. Les paraules “resumen”, “resum” i “abstract” aniran en línia independent i en majúscula; mentre que “Palabras clave”, “Paraules clau” i “Keywords” en negreta i en la mateixa línia que les paraules clau. Cadascun d’aquests elements tindrà un espaiat posterior de 12 punts, excepte les paraules “resum” i “abstract”.
 4. El text de l’article anirà en Times New Roman 12, amb sagnat de 1 cm. en la primera línia de cada paràgraf. Només s’admetran dos nivells de subapartats dins el cos de l’article. El títol del primer nivell anirà en Times New Roman 12, negreta i minúscula i numerat: 1, 2, 3,…; Si es fan servir subapartats de segon nivell hauran d’anar numerats (1.1., 1.2., 1.3., 2.1….), i en aquest segon nivell per al títol es farà servir el mateix tipus de lletra però en cursiva. En ambdós casos, sense sagnat de cap tipus, però deixant un espaiat anterior de 12 punts i un posterior de 6.
 5. La cita de textos mantindrà el mateix format de lletres i grandària, però en paràgraf a part amb sagnat a l’esquerra i a la dreta d’1.5 cms i amb espaiat anterior i posterior de 12 punts.
 6. L’original anirà acompanyat en full a banda de la direcció, número de telèfon i correu electrònic de l’autor i centre on desenvolupa la seua activitat.
 7. Igualment es lliurarà un breu currículum de la persona o persones autors de l’article (màxim 100 paraules o 8 línies).
 8. Els articles presentats inclouran una còpia en paper i una altra en disquet o CD-Rom (preferiblement en Ms-Word).
 9. Si inclou taules, gràfics o altres figures, aquestes aniran degudament numerades fent constar la seua correcta ubicació en el text, la referència als peus de foto, així com la seua localització en el disquet. Als peus de foto haurà de constar l’autoria, així com el títol de l’obra, data i localització quan s’escaiga. Les taules s’anunciaran, abans de la taula, amb la paraula “Taula” en versaletes i la numeració corresponent. L’explicació posterior en Times New Roman 12, amb sagnia francesa de 2 cms i espaiat posterior de 12 punts. El mateix s’aplicarà per a l’explicació de figures i gràfiques, amb la lògica variació en la paraula anunciant i després de la figura o gràfica. Gràfiques i figures estaran centrades i amb un espaiat anterior de 6 punts. Les taules, en Times New Roman, 10.
 10. Les notes s’ordenaran numèricament en el text i es col·locaran a peu de pàgina. Aniran en Times New Roman a 10 punts amb una sagnia francesa de 0.3 cms. També podrà utilitzar-se el sistema de cites entre parèntesi fent referència a la bibliografia recopilada al final del treball.
 11. La resolució de les imatges serà, com a mínim, de 300 píxels o 300 dpi., i es publicaran en blanc i negre.
 12. La bibliografia es presentarà al final de l’article. El sistema per citar la bibliografia, tant en les notes a peu de pàgina com en el recull final, serà: Cognom, Inicial del Nom de l’autor o autors (en versaletes), “articles” entre cometes ó títol del llibre en cursiva; revista en cursiva i, número o volum de la revista, editorial, lloc d’edició, any i pàgines. L’any també podrà figurar entre parèntesis després del nom de l’autor o autors. El format de la bibliografia es completa amb una sagnia francesa d’1 cm. Serveixi el següent exemple:

Jones, P. D., Raper, S. C. B., Bradley, R. S., Diaz, H. F., Kelly, P. M. and Wigley, T. M. L. (1986): “Northern hemisphere surface air temperature variations: 1851-1984”. Journal of Climate and Applied Meteorology, 25, 2, pp 161-179.

Ferrer Maestro, J. J. (2005): La República participada. Intereses privados y negocios públicos en Roma, Castellón de la Plana.

 1. Els articles rebuts seran avaluats per dos especialistes externs designats pel consell assessor. La seua publicació estarà condicionada a la introducció de les observacions indicades en aquest procés, del qual els autors seran puntualment informats. Els originals no sol·licitats pels seus autors no seran tornats.

 

GUIDELINES FOR THE SUBMISSION OF ORIGINAL MANUSCRIPTS

 1. The manuscripts submitted must be original and unpublished. They must deal with topics in the fields of history, geography and art history.
 2. The manuscripts should have a maximum length of 20 pages. Unless otherwise specified, use the following format: Times New Roman; font size: 12 point; the first line of each paragraph should be indented 1 cm; single-spaced; side margins of 3 cm; top and bottom margins of 1.25 cm. No mixed font types (Arial, Verdana, etc.) will be accepted. In no case will articles over 20 pages be accepted.
 3. The first page should contain the following information: title of the article in Spanish/Catalan and English (in Times New Roman 14, capital letters, boldface and centred text), followed by the name and surname(s) of the author(s) (small capitals and lowercase, font size 12 and centred text), the institution they belong to (lowercase, font size 12 and centred text) and an e-mail address. A 100–120-worded abstract, indented 1 cm from the left and right margins, should follow. It should be written in the language of the article and in English, and should include four or five key words in the same languages. The words “Resum/Resumen” and “Abstract” should be written on a separate line and in capital letters, while “Palabras clave/Paraules clau” and “Key words” should be written in bold type on the same line as the key words themselves. Each of these elements should have a 12-point space after them, except for the words “Resum/Resumen” and “Abstract.
 4. The article text should be written in Times New Roman 12 and the first line of each paragraph should be indented 1 cm. Only two levels of subheadings will be accepted for the body of the article. The first-level heading should be written in Times New Roman 12, boldface and lowercase, and should be numbered (1, 2, 3…) Should authors use second-level subheadings, they will be numbered (1.1., 1.2., 1.3., 2.1…) and the font type and size for the title here will be the same as before, but italicised. In both cases, the headings should not be indented and 12-point and 6-point spacing should be applied, respectively, before and after them.
 5. The text quotations should maintain the same format as the main text but should be included in an independent paragraph indented at 1.5 cm from the left and right margins, and a space of 12 points before and after it.
 6. A separate sheet including the author(s)’s address, telephone number, e-mail and work centre should be provided in addition to the manuscript.
 7. A short curriculum vitae of the article’s author(s) (maximum, 100 words or 8 lines) should be also provided.
 8. Two copies of the articles should be submitted, one on paper and the other on a floppy disk or CD-ROM (preferably, in Ms-Word).
 9. If the article includes tables, graphs or other figures, these should be appropriately numbered by indicating their location in the text, the references to the photo captions, and their place on the floppy disk. The photo captions should acknowledge authorship, as well as the work title, date and location, when appropriate. The position of the tables should be indicated before the tables, with the word “Table” in small capitals and the corresponding number. Their captions should be in Times New Roman 12, with 2 cm French indentation and a 12-point space after them. The same will apply to the captions of figures and graphs, with the logical variation concerning the words “Figure” and “Graph”. The graphs and the figures should be centred and a 6-point space should be included before them. Times New Roman 10 should be used for the tables.
 10. Notes should be sorted numerically in the text and should be inserted at the foot of the page. They should be written in Times New Roman 10 with 0.3 French indentation. The author/date text citation system can also be used.
 11. The images should have a resolution of at least 300 pixels or 300 dpi, and will be published in black and white.
 12. The bibliography should be presented at the end of the article. The citation system to be used for references both in the footnotes and in the final section should be as follows: Surname, Initial of name of the author(s) (in small capitals), book title (in italics) or “Article title” (between inverted commas); journal name, where appropriate, in italics, and journal number or volume, publisher, city or town of publication, year of publication and number of pages. The year can also be given in brackets after the author(s)’s name(s). Finally, 1 cm French indentation should be applied to the bibliography section. Please, follow this example:

Jones, P. D., Raper, S. C. B., Bradley, R. S., Diaz, H. F., Kelly, P. M. and Wigley, T. M. L. (1986): “Northern hemisphere surface air temperature variations: 1851-1984”. Journal of Climate and Applied Meteorology, 25, 2, pp 161-179.

Ferrer Maestro, J. J. (2005): La República participada. Intereses privados y negocios públicos en Roma, Castellón de la Plana.

 1. The articles received will be reviewed by two external specialists, chosen by the journal advisory board. Their publication will depend on the incorporation of the remarks made during this process, of which the authors will be duly informed. The originals will not be returned unless the authors so request.