Millarstienenuevaw

Millars. Espai i Història és una revista de periodicitat semestral d’àmbit universitari editada pel Departament d’Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I dedicada a la difusió dels estudis sobre Geografia, Història, Història de l’Art i Estètica. A part de ser impresa en paper, en aquesta nova etapa la revista ha intentat modernitzar les bases cap al futur amb un format digital i de lliure accés amb el qual es pretén consolidar la reputació que ha anat acumulant després de més de quaranta anys d’existència acadèmica , i assentar el seu compromís amb l’excel·lència ocupant-se dels treballs de recerca més importants a través d’una major obertura a la comunitat científica internacional. Els continguts de la revista no es cenyeixen a cap limitació espacial o temporal dins de les temàtiques referides. Els articles remesos hauran de ser originals. Els / les autors / es cedeixen els seus drets de publicació a la revista.

Els articles rebuts seran sotmesos a un procés d’avaluació per parells cecs que podran suggerir modificacions al / a autor / a. L’acceptació definitiva dels textos proposats serà presa pel Consell Editorial basant-se en els informes presentats pels / per les avaluadors / es després de la seva discussió amb el / la coordinador / a de cada un dels monogràfics.

El primer número va ser publicat l’any 1974 amb el nom Millars: Revista del Col·legi Universitari de Castelló de la Plana. Des de 1992 va passar a ser la revista del Departament d’Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I de Castelló. I des de 2015 es va decidir la publicació semestral.

Les directrius de la publicació proposen dedicar cada un dels nombres a un tema monogràfic que el Consell de Redacció encarrega a destacats / des historiadors / es d’universitats i centres d’investigació nacionals i estrangers, o bé són proposats per aquests / es. També incorpora una breu secció miscel·lània anomenada Estudis, on les seves pàgines són obertes a investigacions originals sobre qualsevol de les disciplines d’interès assenyalades.